mob meaning and definition

mob meaning

viết tắt của Money Over B*tches. câu nói thể hiện mong muốn làm giàu của các thanh niên. họ coi phụ nữ, tình yêu, bạn gái là thứ yếu, kiếm tiền bạc là điều quan trọng nhất

mob meaning

Đám đông. | Dân chúng, quần chúng, thường dân. | : '''''mob''' psychology'' — tâm lý quần chúng | : '''''mob''' law'' — pháp lý quần chúng | Đám đông hỗn tạp. | Bọn du thủ du thực. | Tấn công, phá phách, kéo ồ vào (đám đông người, quần chúng).

Read also:

AA meaning and definition

The most commonly used type of battery

A_A meaning and definition

a "very" happy face/smiley

AA-12 meaning and definition

Probably one of the best shotgun in the world, But the worst gun in the video game "Call of Duty: Modern Warfare 2".

aa3 meaning and definition

Often used abbreviation for the popular vertical jump training program called 'Air Alert 3'

Aa3dy meaning and definition

A word which first originated in the middle east, (Arab Nations, Arabic) means that something or anything is normal or original, but in modern use of this word for north-American ARABS, now means that something is "sick", "ill", "cool", "chill"

ALL POPULAR WORDS IN A-Z


©2018 meaning127.com