rạ meaning and definition

rạ meaning

1 dt Gốc cây lúa còn lại sau khi gặt: Cắt rạ về lợp nhà; Ba gian nhà rạ lòa xòa, đẹp duyên coi tựa tám tòa nhà lim (cd).2 dt (đph) Thuỷ đậu: Cháu nó lên rạ, cần phải kiêng gió.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "rạ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "rạ": . ra Ra r [..]

rạ meaning

phần còn lại của cây lúa sau khi gặt gốc rạ "Em về cắt rạ đánh tranh, Chặt tre chẻ lạt cho anh lợp nhà." (Cdao) Danh từ (Phương ngữ) thuỷ đậu em bé bị lên rạ Danh từ (Phương ngữ) dao rựa.

rạ meaning

Gốc cây lúa còn lại sau khi gặt. | : ''Cắt '''rạ''' về lợp nhà.'' | : ''Ba gian nhà '''rạ''' lòa xòa, đẹp duyên coi tựa tám tòa nhà lim. (ca dao)'' | Thuỷ đậu. | : ''Cháu nó lên '''rạ''', cần phải kiêng gió.''

rạ meaning

1 dt Gốc cây lúa còn lại sau khi gặt: Cắt rạ về lợp nhà; Ba gian nhà rạ lòa xòa, đẹp duyên coi tựa tám tòa nhà lim (cd). 2 dt (đph) Thuỷ đậu: Cháu nó lên rạ, cần phải kiêng gió.

Read also:

AA meaning and definition

The most commonly used type of battery

A_A meaning and definition

a "very" happy face/smiley

AA-12 meaning and definition

Probably one of the best shotgun in the world, But the worst gun in the video game "Call of Duty: Modern Warfare 2".

aa3 meaning and definition

Often used abbreviation for the popular vertical jump training program called 'Air Alert 3'

Aa3dy meaning and definition

A word which first originated in the middle east, (Arab Nations, Arabic) means that something or anything is normal or original, but in modern use of this word for north-American ARABS, now means that something is "sick", "ill", "cool", "chill"

ALL POPULAR WORDS IN A-Z


©2018 meaning127.com